Kutatócsoport

Kutatócsoport vezetője

Erdélyi Gabriella

A régen élt mozaikcsaládok történetének kutatása azért izgalmas, mert egyszerre nagyon hasonlít és nagyon különbözik a mai nők, férfiak és gyermekek mindennapjaitól és kapcsolataitól.

Belső munkatársak

Adamecz Szilvia

"Vigyázzatok, mert amit egy nő keres, azt meg is találja!” Vaszary Gábor

Benda Borbála

Kutatásaim területe a kora újkori arisztokrata mozaikcsaládok története családi levelezések feltárásával és feldolgozásával.

Fónagy Zoltán

Kutatási területem a 19. századi magyar társadalom- és művelődéstörténet, és ezen belül a családtörténet. A projektben ezen kívül a mostohacsaládok blogot szerkesztem.

Koltai András

A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszerét vizsgálom a 16-17. században.

Mátay Mónika

Kutatási és oktatási területem a 19-20. századi társadalomtörténet, kulturális antropológia, mikrotörténet, és a társadalmi nemek története.

Németh István

Kassai és soproni kora újkori polgári családokat, mostohacsaládokat kutatom.

Őri Péter

„a történeti demográfia: szex, halál és utazás a történelemben – van ennél érdekesebb?”

Szabó Péter András

Mindig is érdekeltek a naplók, a személyes feljegyzések. A projekthez elsősorban e források révén kapcsolódom.

Szilágyi Adrienn

„Család (…) olaj az élet lámpásában”. Legfőbb feladatom a projektben a családtörténeti adatbázis-építés koordinálása.

Tóth Árpád

A pozsonyi és az eperjesi német evangélikus közösségeket, elsősorban ezek demográfiai és családi viszonyait vizsgálom.

Tóth Ferenc

A szatmári béke után francia földre távozott magyarok családjainak sikertörténetei alapján újra kell gondolnunk az ancien régime társadalmáról vallott nézetek jelentős részét.

Külső munkatársak

Ballabás Dániel

Célom, hogy a Facebookhoz hasonló módon életre keltsem a dualizmus kori magyar főnemességen belül egykor létező családi, társadalmi és egyéb kapcsolatokat.

Bubryák Orsolya

Művészettörténészként azt kutatom, hogyan tükröződnek az érzelmi viszonyok a családtagok műtárgyakról hozott rendelkezéseiben, és mennyiben járulhat hozzá a családi kapcsolatrendszer ismerete a művek provenienciakutatásához.

Buzási Enikő

Kutatási területem a magyarországi és közép-európai 16-18. századi arcképfestészet. A kutatócsoportban egy gyermekportré-adattár összeállításával veszek részt.

Czeglédi Noémi

A családon belül keletkezett konfliktusokat a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatrendszerén keresztül vizsgálom a feudális jogszolgáltatás iratai alapján.

Drosztmér Ágnes

A családtörténet kora újkori irodalmi-irodalomtörténeti vonatkozásaival, a családstruktúra változásainak irodalmi reprezentációjával foglalkozom a kutatócsoportban.

Fehér Andrea

Arra törekszem, hogy a múlt elbeszéléseiből kiragadjam a történeti érdeklődés perifériájára szorultakat, s önmagukban talán jelentéktelen, de összefüggésükben sokatmondó történetekkel népesítsem be a 18. századi Erdélyt.

Géra Eleonóra

"A városi társadalom két alappillére a család és a tisztesség."

Kolumban Zsuzsanna

Kutatásaim középpontjában a 19. századi, udvarhelyszéki és megyebeli mentalitásbeli változások, családi szerepek, válások, vadházassági kapcsolatok és polgári házasságok állnak a protestáns válóperes iratok tükrében.

Kucserka Zsófia

A 19. századi házasságra kevésbé szoktunk úgy tekinteni, mint a női emancipáció terepére, vagy mint a nemzeti vállalkozások egyik formájára. Kutatásomban a házasságot mint közös (többnyire nemzeti) vállalkozás vizsgálom.

Maróthy Szilvia

A kutatócsoport munkáját az adatmodell megtervezésében, illetve a kutatói adatsorok közös adatbázisba való integrálásában segítem.

Mérai Dóra

Régészként és művészettörténészként síremlékekkel foglalkozom, amelyek egyszerre szöveges, képi és tárgyi forrásként mesélnek az elhunytak és a megrendelők személyéről, társadalmi szerepéről, kapcsolatairól.

Mészáros Tamás

BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék kutató-oktatója vagyok. Kutatási területem az elosztott intelligens rendszerek és internetes technológiák, valamint ezek alkalmazásai az információ szolgáltatásban.

Nagy Sándor

„Régi” és „új” családok – házastársak, házassági konfliktusok, válás, újraházasodás.

Orgona Angelika

Egy erdélyi nagybirtokos család kora újkori történetén keresztül vizsgálom az egymással rokoni és érzelmi kötelékben álló emberek stratégiáit, kapcsolatrendszerét, nemzedéki emlékezetének formálódását.

Petneházi Gábor

A kutatócsoportban Kovacsóczy Farkas (1540-1594) erdélyi kancellár házasságait és családi életét vizsgálom, valamint kora újkori latin nyelvű egodokumentumok (naplók és levelezések) kiadásával foglalkozom.

Simon Katalin

A 18-19. század mindennapi életét kutatom, annak egykori színterein és szereplőin keresztül.

Tózsa Rigó Attila

Mintegy másfél évtizede foglalkozom családokkal kora újkori társadalomtörténet keretében. Hasonló munkát végzek, mint a mai társadalomkutatók, csak ezeket az „interjúalanyokat” képtelenség újrakérdezni.

Varga Szabolcs

Az arisztokrácia egymásba fonódó családi kapcsolatai biztosították a kora újkori Magyar Királyság egységét és működését.

Doktoranduszok

Balogh Zsuzsánna

Kutatásaim középpontjában az Apafi-kori erdélyi elit rokoni és családi kapcsolatainak feltérképezése áll, különös tekintettel a nőkre.

Baros-Gyimóthy Eszter

"A történelem nem dátumok, helynevek, háborúk halmaza. Az emberekről szól, akik kitöltik közöttük a tereket." Jodi Lynn Picoult

Bódai Dalma

“Vive Ut Vivas!” Kutatási területem a kora újkori politikai kommunikáció, művelődés és udvari kultúra. Doktori disszertációm témája: Thurzó György nádor biccsei udvartartása.

Gyimesi Emese

Kutatási területem a 19. századi pest-budai polgárcsaládok - különösen Szendrey Júlia és két házasságból született gyermekeinek - térhasználata és városreprezentációja ego-dokumentumok alapján.

Gyimesi Réka

Kutatási területem a történeti demográfia, ezen belül a 19. század második feléből fennmaradt bonyhádi népszámlálási adatokat, anyakönyveket és egyéb elsődleges forrásokat dolgozom fel.

Horváth-Bálint Petra

Büntetőperek alapján kutatom a 18–19. századi parasztság mindennapi-, és családi életét, keresve a mentalitás, gondolkodásmód apró rezdüléseit.

Trádler Henrietta

A cselédség társadalomtörténetét és a cseléd-gazda kapcsolatot kutatom. A cseléd életutak különbözőek, mégis valami közös bennünk, a szolgálat mint közös múlt, és az ambivalens kapcsolat a gazda irányában.