Hírek Publikációk

Hanák Béla – Szabó András Péter: Keresztvíztől sírkeresztig. Családi eseményekre szóló meghívólevelek Kassa város levéltárában (1550–1700)

Az emberi élet három fontos mérföldköve a születés, a házasságkötés és a halál, ezért mindig izgalmas és időszerű kérdés marad, hogy miként zajlottak ezek az események a múltban. Könyvünk ennek megválaszolásához visz közelebb a Kassa város levéltárában fennmaradt többszáz 16–17. századi menyegzői, temetési és keresztelési meghívó közreadásásával: beavat minket a szervezés gyakorlati részleteibe, az eseményeknek a maitól némileg eltérő szertartásrendjébe, és abba is, hogyan szemlélte és milyen, az egyház tanításait és saját tapasztalatait tükröző mondatokkal jellemezte ezeket az örök sorsfordulókat a kor embere. Forrásaink ahhoz is hozzásegíthetnek, hogy a családi események szerepéről alkotott modern véleményeket szélesebb történeti távlatba helyezhessük. Munkánk azonban nem elégszik meg a források kiadásával, hanem részletes miniéletrajzok formájában gazdag társadalmi körképet nyújt a levelek szereplőiről is: erdélyi fejedelmekről, főurakról, felső-magyarországi nemesi famíliák sarjairól, polgárokról, hivatalnokokról és értelmiségiekről. A most feltárt források és a hozzájuk kapcsolódó nyomozás segítségével szokatlan közelségből vehetjük szemügyre ennek az érdekes és zaklatott korszaknak magyarországi családjait.